JavaScript is off. Please enable to view full site.

Privacyverklaring

KOESTERING SCHADEADVIES B.V.
Inschrijving KvK 23069089

Koestering Schadeadvies B.V., gevestigd te Hendrik-Ido-Ambacht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

koesteringschadeadvies.nl
Postbus 340
3340 AH Hendrik-Ido-Ambacht
Tel: +31 (0)78 684 06 28
Mobiel telefoonnummer: +31 (0)6 22 48 90 74
E-mail: contact@koesteringschadeadvies.nl

G.H. Koestering is de Functionaris Gegevensbescherming van Koestering Schadeadvies B.V. Hij is te bereiken via bovenvermeld e-mailadres.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Koestering Schadeadvies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch, al dan niet ten behoeve van de uitvoering van een opdracht die door u aan ons is verstrekt.
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer
 • BSN nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@koesteringschadeadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Koestering Schadeadvies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om diensten voor u te verrichten zoals met u is overeengekomen.
 • Koestering Schadeadvies B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Koestering Schadeadvies B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koestering Schadeadvies B.V.) bij betrokken is.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Koestering Schadeadvies B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor personen voor wie wij op basis van een opdrachtrelatie onze diensten hebben verzorgd geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie) ten minste zeven jaar bewaren. De persoonsgegevens die wij in het kader van onze eigen wettelijke bewaarplicht niet meer nodig hebben bewaren we nog gedurende minimaal vijf jaar om u desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer er vragen opkomen die betrekking hebben op de periode waarin u een opdrachtrelatie met ons had.

Na verstrijken van de wettelijke termijn van zeven jaar voor onze eigen administratie of de termijn van vijf jaar in het kader van mogelijke vragen, blijven uw persoonsgegevens vaak nog beschikbaar in onze systemen, voor strikt interne doeleinden, zoals het kunnen benutten van voor u uitgevoerde opdrachten als voorbeeld voor soortgelijke opdrachten, tenzij u aangeeft hier bezwaar tegen te hebben.

Voor personen van wie wij gegevens hebben ontvangen, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, worden de gegevens maximaal 12 maanden bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Koestering Schadeadvies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, binnen een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@koesteringschadeadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen wij u vragen een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Koestering Schadeadvies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Delen van persoonsgegevens met derden

Koestering Schadeadvies B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Koestering Schadeadvies B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Koestering Schadeadvies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@koesteringschadeadvies.nl.